การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
No. Date News Title View Download
24627 31/03/2017 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 12 614/981/คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ.pdf
24624 30/09/2016 คู่มือการดาเนินการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 8 604/341/คู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับเจ้าหน้.pdf
24628 30/09/2014 คู่มือ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 7 628/184/คู่มือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลา.pdf
24629 10/09/2014 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการกระทำผิดวินัยและการลาออกของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง 9 175/619/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื.pdf
Record Display 1 to 4 from 4 Records
processing time 1.008 s