การแสดงผล C C C
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
43671 07/04/2566 แนวปฏิบัติ do's _ don'ts 2566 51 520/943/สีครีม น่ารัก ภาพประกอบ To do list ปีใหม่ เอกสาร A4 M.pdf
42652 31/03/2566 ข้อกำหนดจริยธรรมกรมบัญชีกลาง 46 191/318/ข้อกำหนดจริยธรรมกรมบัญชีกลาง.pdf
32596 17/01/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 4 ลว. 3 มีนาคม 2565) 65 500/152/(๓) ว 4 ปี 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างวิ.pdf
32592 17/01/2566 แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลว. 5 สิงหาคม 2565) 38 579/252/ว 12 แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556.pdf
32581 17/01/2566 การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019.2/ว 1 ลว. 12 มกราคม 2566) 50 465/963/20. ว 1 การดำเนินการกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม.pdf
11072 19/04/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 48 591/197/แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม - คณะกรรมการ.pdf
11071 19/04/2565 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 37 465/485/ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม.PDF
11070 19/04/2565 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว 9 ลว. 5 กรกฎาคม 2564) 42 51/815/แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน - ว9.pdf
11067 19/04/2565 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 57 132/663/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF
11065 19/04/2565 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลว. 21 ส.ค. 56) 50 872/145/การกำชับผู้บังคับบัญชา.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 18 รายการ
processing time 1.95 s