การแสดงผล C C C
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55589 13/07/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 102 197/227/7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกฯของกรมบัญชีกลาง.pdf
55586 13/07/2563 ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560 ลว. 18 เม.ย 2560 75 430/463/6. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560.pdf
55274 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง (ลว. 9 พฤศจิกายน 2558) 44 971/1023/5. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง.pdf
55270 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง (ลว. 30 มกราคม 2556) 28 978/689/4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.pdf
55260 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในกรมบัญชีกลาง ลว. 28 พ.ค. 2563 28 413/501/2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ.pdf
55259 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมบัญชีกลาง (ลว. 28 พฤษภาคม 2563) 21 68/755/1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชกาฯในกรมบัญชีกลาง.pdf
52319 09/06/2563 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2554) 30 629/386/3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.313 s