การแสดงผล C C C
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
79364 11/05/2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง 7 824/57/ประเมินผลพนักงานราชการ.rar
79362 11/05/2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมบัญชีกลาง 3 160/621/ประเมินผลข้าราชการ.rar
55589 13/07/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 176 197/227/7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกฯของกรมบัญชีกลาง.pdf
55586 13/07/2563 ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560 ลว. 18 เม.ย 2560 121 430/463/6. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2560.pdf
55274 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง (ลว. 9 พฤศจิกายน 2558) 61 971/1023/5. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการกรมบัญชีกลาง.pdf
55270 08/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมบัญชีกลาง (ลว. 30 มกราคม 2556) 36 978/689/4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.225 s