การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
52453 09/06/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครเพื่อประเมินบุคคลในการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) สูง) ลว. 7 ส.ค. 62 20 496/814/7. เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัด ผอ.pdf
52435 09/06/2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลว. 29 ต.ค. 47 20 873/1000/10. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงาน.pdf
52426 09/06/2563 คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลว. 15 ก.ย. 48 6 407/111/9. คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงาน ตาม ว10.pdf
52415 09/06/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 11 101/690/8. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร พนักงานราชการ.pdf
52404 09/06/2563 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/000547 ลว. 25 ก.พ. 63) 6 468/25/6. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
52373 09/06/2563 เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลว. 24 เม.ย. 63 9 668/544/5. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งฯ.pdf
52265 08/06/2563 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006-ว 34 ลว. 29 ต.ค. 47) 17 616/857/4. ว 34.pdf
52264 08/06/2563 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006-ว 10 ลว. 15 ก.ย. 48) 7 293/966/3. ว 10.pdf
52256 08/06/2563 การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004-ว 18 ลว. 11 ธ.ค. 56) 22 172/891/2. ว 18.pdf
52235 08/06/2563 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004-ว 17 ลว. 11 ธ.ค. 56) 29 746/298/1. ว 17.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.183 s