การแสดงผล C C C
การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55629 13/07/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ลว. 30 กันยายน 2554) 130 48/434/10. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงาน.pdf
55618 13/07/2563 คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานของบุคคล (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลว. 15 กันยายน 2548) 55 607/585/9. คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงาน ตาม ว10.pdf
55608 13/07/2563 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563) 46 987/38/6. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
55600 13/07/2563 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมบัญชีกลาง (ลว. 24 เมษายน 2563) 56 548/175/5. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งฯ.pdf
52453 09/06/2563 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครเพื่อประเมินบุคคลในการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) สูง) ลว. 7 สิงหาคม 2562 57 115/448/7. เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัด ผอ.pdf
52435 09/06/2563 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลว. 29 ตุลาคม 2547) 42 175/556/10. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงาน.pdf
52426 09/06/2563 คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงานของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลว. 15 กันยายน 2548 24 734/707/9. คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอรับการประเมินผลงาน ตาม ว10.pdf
52415 09/06/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 55 101/690/8. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรร พนักงานราชการ.pdf
52404 09/06/2563 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/000547 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563) 23 90/161/6. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
52373 09/06/2563 เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลว. 24 เมษายน 2563 46 675/297/5. เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งฯ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 14 รายการ
processing time 1.244 s