การแสดงผล C C C
การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
44871 24/04/2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) 194 938/759/ว2.pdf
44868 24/04/2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) 47 974/954/ว20.pdf
44854 24/04/2566 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 45 59/786/ประกาศหลักเกณฑ์ ชช.(ฉบับแก้ไข) ลว. 8 ก.พ.66.pdf
09494 01/04/2565 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อย้ายหรือโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันฯ 435 110/118/2. หลักเกณฑ์ย้ายหรือโอน.pdf
09601 01/04/2565 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส 119 403/463/5. หลักเกณฑ์ประเมิน ชง อว.pdf
09599 01/04/2565 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 120 34/846/4. หลักเกณฑ์ประเมินบุคคล ชพ.pdf
09598 01/04/2565 ประกาศ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 132 456/726/3. หลักเกณฑ์ประเมินบุคคล ชก.pdf
10276 01/04/2565 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564 196 566/260/กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้ายโอน   ว ที่เกี่ยวข้อง.rar
77067 20/04/2564 คู่มือการนำเสนอผลงานทางวิชาการประกอบการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง 367 158/909/1.1 คู่มือประเมินผลงาน (ฉบับปรับปรงุ).pdf
77065 20/04/2564 ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลว 28 กรกฎาคม 2558) 134 889/769/นร 1006-ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ประสบการณ์ในงาน.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 1.805 s