ลูกจ้างชั่วคราว
No. Date News Title View Download
31310 18/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 8 575/35/image9966.pdf
31262 17/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 7 384/561/image9945.pdf
31108 13/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิ ปริญญาโท) (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 19 98/129/image9936.pdf
30872 10/09/2019 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 45 229/351/image9913.pdf
30850 10/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) 26 542/241/image9910.pdf
30676 06/09/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) 14 862/200/image9899.pdf
30484 04/09/2019 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส. (กองการพัสดุภาครัฐ) 25 639/538/image9867.pdf
30014 29/08/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการกรม) 59 63/429/image9780.pdf
29996 29/08/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) 54 735/205/image9779.pdf
29661 23/08/2019 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาโท (กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง) 38 670/223/image9712,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 71 Records
processing time 1.133 s