ลูกจ้างชั่วคราว
No. Date News Title View Download
35876 19/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ) 17 969/936/กพน. (ประกาศรายชื่อเข้ารับคัดเลือก).pdf
35813 18/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองระบบการคลังภาครัฐ) 37 335/470/กรค. (ประกาศรายชื่อเข้ารับคัดเลือก).pdf
35666 14/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลังและนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) 87 851/425/กรจ. (ประกาศรายชื่อเข้ารับคัดเลือก).pdf
35564 13/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร และกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) 90 952/1013/กบค. (ประกาศรายชื่อเข้ารับคัดเลือก).pdf
35463 12/11/2019 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 17 247/201/ศทส..pdf
35390 11/11/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กองการพัสดุภาครัฐ) 69 359/789/image0785.pdf
35388 11/11/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 51 678/372/image0782.pdf
35308 08/11/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (สำนักงานเลขานุการกรม) 103 525/294/image0654,0.pdf
35091 06/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (กองสวัสดิการรักษาพยาบาล) 48 132/1007/กสพ. (ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก).pdf
35089 06/11/2019 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กองการพัสดุภาครัฐ) 26 80/347/กพภ. (ประกาศรายชื่อเข้ารับคัดเลือก).pdf
Record Display 1 to 10 from 103 Records
processing time 1.097 s