icon1.png
การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Finance and Economic Development, Ethiopia

การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Finance and Economic Development, Ethiopia

ด้วย Asian Institute of Technology (AIT) เเจ้งว่า เจ้าหน้าที่จาก National Economic Accounts Directorate, Ministry of Finance and Economic Development Ethiopia มีความประสงค์จะขอเข้ามาศึกษาดูงาน  ในเรือง บทบาทและหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และบัญชีภาครัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ (นางอัญชลี ศรีอำไพ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก และ นายณัฐพล อารีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้กาารบรรยาย โดยมีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับด้วย โดยคณะศึกษาดูงานได้ใ้ห้ความสนใจกับระบบ GFMIS และการออกรายงาน และการบริหารการใช้จ่ายเงินของภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
16/03/2560 | View 1,500 อ่านต่อ...
การประชุม PEMNA Meeting

การประชุม PEMNA Meeting

กรมบัญชีกลางได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting โดยมีประเทศในกลุ่มสมาชิก PEMNA เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ โดยหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับ Eliminating/Reducing Use of Cash for Government Transactions ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 ณ โรงเเรมเเชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยทุกประเทศได้ให้ความสนใจในการลดการใช้เงินสดในธุรกรรมของภาครัฐ โดยจะมีการเเบ่งกลุ่มของหัวข้อในเเต่ละประเภท และเปิดโอกาสให้ผู้เเทนจากประเทศต่างๆ ได้เข้ากลุ่มเพื่อประชุมหารือถึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยประเทศไทยได้นำเสนอถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ โดยจะเปิดให้ผู้สิทธิมาลงทะเบียน ตามช้องทางที่กำหนด หากบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้สิทธิ รัฐบาลจะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีของผู้สิทธิโดยตรง  เพื่อความรวดเร็ว และคล้องตัว ตลอดจนลดการร่่ัวไหลที่จะเกิดขึ้น  
02/03/2560 | View 839 อ่านต่อ...
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT)

การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT)

นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) ในการเดินทางมาศึกษาดูงานของกรมบัญชีกลางในด้าน Government Accounting and Financial Reporting ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยมีัผู้เเทนกองบัญชีภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ       ดังกล่าว พร้อมทั้งตอบคำถามให้คณะศึกษาดูงาน เช่น ระยะเวลาในการจัดทำรายงานการเงินของเเต่ละปี ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างไรในการดำเนินงานตามมาตรฐานบัญชีสากล International Accouting Standard การเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีต่อสาธารณะ เป็นต้น เเละเจ้าหน้าที่งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ช่วยประสานงานและดูเเลให้การต้อนรับ     
21/12/2559 | View 479 อ่านต่อ...
การประชุมสัมมนาในหัวข้อ

การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "The 21st ASEAN Banking Conference"

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ  “The 21st ASEAN Banking Conference” ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร นั้น   สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า ได้มอบหมายให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย         ผู้แทนสถาบันการเงินในภูมิภาคอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จึงขอสรุปรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 1.   สถาวะเเวดล้อมปัจจุบันที่สุถาบันการเงินที่ต้องเผชิญ   2.    สถาบันการเงินจะปรับบทบาทอย่างไรให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี    3.    สถาบันการเงินจะปรับตัวให้เอื้ออำนวยกับการลงทุนและการค้าในภูมิภาคได้อย่างไร    4.    ในปัจจุบันสถาบันการเงินจะต้องปรับตัวในการให้บริการกับลูกค้าให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร     5.    สถาบันการเงินจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคได้อย่างไร   
08/12/2559 | View 210 อ่านต่อ...