เว็บไซด์อินเตอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง
Date News Title View
09/09/2016 หนังสืิอ "ระบบงบประมาณและการเงินของกรมบัญชีกลางในกลุ่มประเทศ CLMV ใน ASEAN 190
14/06/2016 Getting to Know CGD (รู้จักกรมบัญชีกลาง ภาคภาษาอังกฤษ) 759
17/03/2016 ผลงานกรมบัญชีกลางประจำปีงปม.พ.ศ. 2558 (ภาคภาษาอังกฤษ) 162
10/03/2016 State Treasury, Vietnam สนใจศึกษางานกรม 42
01/06/2015 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 19
01/06/2015 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมาร์ 9
01/06/2015 การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายของประเทศเพื่อนบ้าน 64
01/06/2015 การบรรยาย เรื่อง "ระบบสารสนเทศด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และการปฏิบัติการในระดับจังหวัด" ให้กับข้าราชการบริหาร จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และประเทศอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 31
01/06/2015 การบริหารการใช้จ่ายเงินภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20
01/06/2015 การปฏิรูปการบริหารด้านการคลังของประเทศกัมพูชา 11
Record Display 1 to 10 from 53 Records
processing time 1.302 s