CGD Internet
Display Mode C C C
ITAสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
No. Date News Title View Read
50278 21/05/2020 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12
50282 20/05/2020 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 11
50271 20/05/2020 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 7
50043 18/05/2020 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 11
50045 17/05/2020 O17 E-Service 12
48611 30/04/2020 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 16
48545 29/04/2020 O22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17
48055 23/04/2020 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 20
48831 22/04/2020 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23
53450 16/02/2020 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 6
Record Display 1 to 10 from 11 Records
processing time 1.257 s
Today Viewer 37 view
( 149,768 view)