CGD Internet
Display Mode C C C
Division of General
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หน้าที่ความผิดชอบ
          1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป
          2. บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
          3. งาน e-office
          4. การจัดทำการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 

Today Viewer 17 view
( 157,042 view)