CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
61557 25/09/2563 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร(ว443) 21
61265 22/09/2563 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) (ว432) 58
61264 22/09/2563 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังษีวิทยา( ว 422)) 29
59029 25/08/2563 รายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว138 ) 22
59028 25/08/2563 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว 137) 25
59027 25/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ว 140) 45
58777 20/08/2563 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 20
58773 20/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกไว้เหลื่อมปี(ว 135) 33
57064 31/07/2563 การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟุเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ว 331) 35
57004 30/07/2563 การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ว97) 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 638 รายการ
processing time 1.292 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 31 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 153,883 คน)