CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
""
image
จัดทำแผนงานที่ปรึกษาในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายในกฎหมาย และระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image
ติดตามประเมินผลการเป็นที่ปรึกษาเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินการ
image
จัดทำรายงานการเงินจังหวัด
image
บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
image
ดำเนินการเกี่ยวกับผู้แทน กบข. กสจ
image
ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานภาครัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ
image
จัดทำแผนโครงการและงบประมาณของจังหวัด รวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 67 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 160,004 คน)