CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
หน้าที่ความผิดชอบ
          1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป
          2. บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
          3. งาน e-office
          4. การจัดทำการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 86 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 121,232 คน)