CGD Internet
Display Mode C C C
Expense Progress
No. Date News Title View Download
28069 30/07/2019 รายงานการประชุม การประขุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใข้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 45
03260 12/09/2018 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 04/2561 70
90144 07/03/2018 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 131
86246 16/01/2018 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2561 51
83043 06/12/2017 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2561 108
80082 19/10/2017 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่3/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560(ฉบับแก้ไข) 37
79069 04/10/2017 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ของจังหวัดจันทบุรี 33
78616 29/09/2017 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เดือนกันยายน 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 9
76124 31/08/2017 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เดือนสิงหาคม 2560 ณ 28 ส.ค. 60 7
75665 25/08/2017 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 81
Record Display 1 to 10 from 14 Records
processing time 1.248 s
Today Viewer 47 view
( 153,448 view)