CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
บทบาทภารกิจสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 
กลุ่มงานกำกับเเละบริหารการเงินการคลัง
 
หน้าที่ความผิดชอบ
          1.จัดอบรม/ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานภาครัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ
          2. ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การตรวจสอบและควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผุ้ค้าภาครัฐ
          3.กำกับดูแลการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
          4. วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          5. บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการทางการเงินการคลัง
          6. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี
          7. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          8. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินทกรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 71 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 160,008 คน)