CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
60012 01/09/2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26
17915 18/04/2562 หนังสือมอบอำนาจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5
15855 14/03/2562 เอกสาร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-GP" 115
01004 09/08/2561 เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ ” สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐจังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด 63
00688 06/08/2561 เอกสารที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง ” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561 216
98895 13/07/2561 เอกสารโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 153
73698 31/07/2560 เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 43
65186 03/05/2560 คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 39
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 8 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 8 รายการ
processing time 1.244 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 24 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 153,876 คน)