CGD Internet
Display Mode C C C
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
No. Date News Title View Read
57488 04/08/2020 E-book รายงานภาวะเศรษฐกิจจันทบุรีและแนวโน้มปีพ.ศ.2563 7
56692 24/07/2020 สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม2563 7
56390 21/07/2020 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม2563 และ Infographic 16
54399 26/06/2020 สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน2563 27
53912 22/06/2020 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน2563 และ Infographic 37
51959 04/06/2020 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2563 ณ มีนาคม 2563 และ Infographic 43
51349 29/05/2020 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2561 35
51348 29/05/2020 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด ต่อคน/ปี (บาท) GPP Per Capita ปี พ.ศ.2561 29
51346 29/05/2020 จังหวัดไหนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมาก-น้อย (GPP) ปี พ.ศ.2561 11
50941 26/05/2020 สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 14
Record Display 1 to 10 from 108 Records
processing time 1.288 s
Today Viewer 36 view
( 149,767 view)