CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
60257 10/09/2563 โครงการฝึกอบรม “วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เรื่อง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค 3
59528 31/08/2563 ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม"วิธีปฏิบัติงานในระบบ gfmis ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" สำหรับหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค 30
31072 13/09/2562 วันที่ 13 กันยายน 2562 นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดโครงการฝึกอบรม“วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค” 12
29068 14/08/2562 เอกสารประกอบการ บรรยาย โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 340
26124 03/07/2562 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 2 8
25651 28/06/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผูัรับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 โดย นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็น วิทยากร 6
24208 14/06/2562 ลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 18
23210 06/06/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8
21532 16/05/2562 ลงทะเบียนอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87
18728 30/04/2562 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาบทบาทภารกิจสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด กับการกำกับการเงินการคลัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 6
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 100 รายการ
processing time 1.321 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 21 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 153,873 คน)