CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Download
60257 10/09/2020 โครงการฝึกอบรม “วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เรื่อง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค 5
59528 31/08/2020 ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม"วิธีปฏิบัติงานในระบบ gfmis ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" สำหรับหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค 30
31072 13/09/2019 วันที่ 13 กันยายน 2562 นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดโครงการฝึกอบรม“วิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค” 12
29068 14/08/2019 เอกสารประกอบการ บรรยาย โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ” วันที่ 27 สิงหาคม 2562 342
26124 03/07/2019 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่เขต 2 8
25651 28/06/2019 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผูัรับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 โดย นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็น วิทยากร 6
24208 14/06/2019 ลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 18
23210 06/06/2019 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสิริมนต์ หั้นเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8
21532 16/05/2019 ลงทะเบียนอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 87
18728 30/04/2019 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสัมมนาบทบาทภารกิจสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด กับการกำกับการเงินการคลัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 6
Record Display 1 to 10 from 100 Records
processing time 1.293 s
Today Viewer 24 view
( 157,049 view)