CGD Internet
Display Mode C C C
News Information
No. Date News Title View Download
63110 02/10/2020 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 17
63105 02/10/2020 งบทดลองของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กันยายน 2563 12
54666 30/06/2020 ชวนน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเขียนเรียงความประกวดหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต " 0
47444 17/04/2020 แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 32
48646 02/03/2020 หน่วยงานที่ต้องเข้าโครงการ CoST ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) ตาม พรบ.ฯ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 15
40024 20/02/2020 แบบสอบถามการปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 30
35873 19/11/2019 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงาคลังจังหวัดจันทบุรี 27
32707 04/10/2019 งบทดลองของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562 32
32706 04/10/2019 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 28
31665 23/09/2019 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
Record Display 1 to 10 from 101 Records
processing time 1.372 s
Today Viewer 34 view
( 157,059 view)