CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
21938 22/05/2562 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 (08.30 - 12.00 น.) 0
16886 29/03/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว119 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 2
16884 29/03/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว118 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง 2
16883 29/03/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว117 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลังประกัน 1
16881 29/03/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว116 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 27
82702 29/11/2560 ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนออกจากที่ราชพัสดุ 108
77207 13/09/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53
75420 22/08/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 70
75413 22/08/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44
49124 11/10/2559 การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบ e - GP และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding 50
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 13 รายการ
processing time 1.148 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 79 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 121,225 คน)