CGD Internet
การแสดงผล C C C
กฎหมาย ระเบียนการเงินการคลัง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
41368 26/02/2563 กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 (บำเหน็จ 70 ปี) 9
41365 26/02/2563 กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) (บำเหน็จ 65 ปี) 7
07425 12/11/2561 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 4
07423 12/11/2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 5
97199 18/06/2561 สมุดพกเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 9
80144 20/10/2560 กฎหมายเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 1.171 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 27 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 153,879 คน)