CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณงานพิมพ์  และงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาเบิกจ่าย บัญชี การเงินการคลังภาครัฐและรายงานการเงินควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต
4. บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
5. จัดทำและบริหาร แผนงานโครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
6. จัดทำคำขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
8. ประสานงาน และให้บริการ เตรียมการประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
9. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 15 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 101,828 คน)