CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            ที่ทำการคลังจังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน เป็นหน่วยงานราชการที่มีอายุยาวนานหน่วยงานหนึ่งในระบบบริหารราชการแผ่นดิน ภายหลังการปรับปรุงระบบบริหารครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ สำนักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมบาญชีกลาง หรือกรมบัญชีกลางในปัจจุบัน ฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จึงครอบคลุมหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทั้งหมดในส่วนภูมิภาค
            สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๓ มีหลวงธนาสารโสภณ ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดเชียงรายเป็นท่านแรก โดยมีที่ตั้งสำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด(หลังแรก) ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันเป็น หอวัฒนธรรมนัศน์กาญจนาภิเษก) เป็นเวลาประมาณ ๗๑ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๔ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถนนฤทธิ์ประศาสน์ และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดเชียงรายได้ย้ายที่ตั้งศาลากลางจังหวัดใหม่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายจึงได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 101,823 คน)