โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๓