CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
"เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ในการบริการด้านเศรษฐกิจ กำกับดูแลการเงินการคลังภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการ เพื่อสนับสนุนจังหวัดสู่ ความเป็นชั้นนำของภาคใต้"
image
บริหารด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
image
พัฒนาและเสริมสร้างสารสนเทศด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ตอบสนองความต้องการของจังหวัด
image
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการให้บริการที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
image
ซื่อสัตย์โปร่งใส หมายถึง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ หน่วยงานและประเทศชาติ โดยยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม ไม่เลือกปฏิบัติและสามารถตรวจสอบได้
image
บริการด้วยใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็วด้วยความเต็มใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งผลสมฤทธิ์ต่อผู้รับบริการ
image
รักษาวินัยการคลัง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการคลัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอันจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 8 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 143,101 คน)