CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลและงานหนังสือราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
 • รวบรวมและจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมมั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 • ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
 • ดูแลการจัดทำคำขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
 • ดูแลการจัดทำเรื่องเงินสงเคราะห์ ณกบ.
 • เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 14 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 143,107 คน)