CGD Internet
การแสดงผล C C C
กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๑
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ
  • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
  • ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลดล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • ดำเนินการเที่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CosT) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
  • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ฝึกอบรมและพัฒนาุบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
  • ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด
  • ปฏิบัติงนร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 103 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 146,167 คน)