CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
การเป็นกลไกลหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (Fiscal Stimulus)
image
การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
image
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGF Organization)
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 27 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 771,641 คน)