CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
          ในปี พ.ศ. 2476 กรมบัญชีกลาง ขยายงานสู่ภูมิภาค โดยจัดตั้งสำนักงานคลังจังหวัดขึ้น เพื่อควบคุมการรับและจ่ายเงินทั่วแผ่นดิน สนองความจำเป็นในการบริหารค่าใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่สูงขึ้นของรัฐบาลโดยเฉพาะ นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่คณะราษฎรหยิบยกมาเป็นหนึ่งในประเด็นเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องการเพิ่มความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการยกระดับวิถีประชาและการรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังคำแถลงนโยบายเรื่องการบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรหรือการเศรษฐกิจของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกและอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังความตอนหนึ่งว่า
          “……ราษฎรในเมืองเรามี ๑๑ ล้านเศษ ความรู้ความสามารถ กำลังกายและอาชีพย่อมต่างๆ กันอยู่เป็นการยากนักหนาที่จะจัดการให้ได้รับความพอใจทั่วหน้า แต่ว่ารัฐบาลนี้จะเชื่อว่ารัฐบาลใดๆ ในโลกจะมีความรู้สึก เช่นเดียวกันคือความรู้สึกหน้าที่ที่จะดำริวางโครงการให้ราษฎรมีโอกาสได้รับความสุขกายสบายใจทั่วกันอย่างมากที่สุดที่จะทำได้”
          “คลังจังหวัด”มีหน้าที่ตรวจจ่ายเงินไปตามฎีกาที่ตั้งเบิกเก็บรักษาเงินแผ่นดินและสมบัติทางราชการเก็บรักษาและจำหน่ายแสตมป์ฤชากรรับเงินผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ต่างๆ นำส่งเก็บรักษาฝิ่นและจำหน่ายฝิ่นตามระเบียบที่ กรมสรรพสามิตวางไว้ จ่ายแลกธนบัตรและเหรียญปลีกให้แก่ประชาชน นำเงินส่งกรมธนารักษ์และเบิกเงินสำรองจ่ายทำบัญชีเป็นหลักฐาน และทำงบเดือนกรมบัญชีกลางโอนเงิน ให้แก่ประชาชน (เงินขายบิล) ดูแลการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และทำรายงานนำเสนอส่วนกลาง ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่เอื้อความสะดวกแก่ส่วนราชการ และประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งสิ้นและถือเป็นตัวแทนของหน่วยงาน เช่น กรมธนารักษ์ และธนาคารกลาง ด้วย
          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 กำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัด มีอำนาจดังต่อไปนี้
          1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณของส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ
          2. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้เงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด
          3. ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ
          4. เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินจังหวัด
          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 33 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 771,647 คน)