CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
68957 08/01/2564 แบบรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานแผน - ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 33
08758 30/11/2561 สรุปสาระสำคัญ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 20
08490 27/11/2561 หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนมาก ที่ ชน 0003/4729 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดชัยนาท 9
06999 01/11/2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 9
06997 01/11/2561 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4
04648 02/10/2561 รหัสงบกลางกรมบัญชีกลาง ปี 2562 11
- 24/10/2560 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว461 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มเพิ่มประเสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9
17011 04/05/2560 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว106 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต/เครดิต) 9
17010 04/05/2560 หนังสือ ที่ กค0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS 9
17009 04/05/2560 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว102 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.326 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 9 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 784,145 คน)