CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
- 24/12/2561 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท 34
- 20/11/2561 เอกสาร download โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานจังหวัดชัยนาท 21
- 14/08/2561 เอกสารดาวน์โหลด "โครงการจัดประชุม เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท 45
- 08/08/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายลำดับสำรอง และหนังสือแจ้งเวียน ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท วันที่ 8 สิงหาคม 2561 14
- 13/03/2561 *เอกสารดาวน์โหลดโครงการอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงาน EDC และการรับ - นำเงินส่งคลัง - จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online" 93
- 25/08/2560 PPT เอกสารดาวน์โหลดโครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ***โปรดดาวน์โหลดเอกสารนำไปในวันที่อบรม ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560*** 444
- 04/05/2560 สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 39
- 21/12/2559 โครงการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค (โครงการ e-Payment ภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 37
- 28/04/2559 สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 19
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 1.321 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 3 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 784,139 คน)