CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
60127 10/08/2563 สรุปประเด็นปัญหา ถาม-ตอบ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 0
57250 03/08/2563 เผยแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไตรมาส 2/2563 3
60125 10/07/2563 สรุปประเด็นปัญหา ถาม-ตอบ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1
55414 09/07/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด NEW GEN HUG บ้านเกิด 0
48629 24/04/2563 เผยแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไตรมาส 4/2562 3
48632 21/04/2563 ข่าวฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 5
171261 17/12/2561 แบบฟอร์มการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 24
07187 06/11/2561 แนวปฏิบัติการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรม 4
07186 06/11/2561 รายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 22
07003 01/11/2561 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก่ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 8
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 46 รายการ
processing time 1.234 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 25 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 771,639 คน)