CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65202 22/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานาความสะอาดละงานบริการั่วป โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 1
65197 22/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
65196 22/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
65193 22/11/2566 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
65167 22/11/2566 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่าอสร้างบ้านพักอาศยัข้าราชการสํานักงานคลังจังหวัด ฉะเชิงเทรา ทาวน์เฮ้าส์ ๔ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
65163 22/11/2566 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
65159 22/11/2566 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (บก06) 8
65134 22/11/2566 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก01) 8
33764 26/01/2566 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ี่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
27559 21/11/2565 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรื้อถอน 34
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 38 รายการ
processing time 1.832 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 6 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 214,195 คน)