CGD Internet
การแสดงผล C C C
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
98837 05/01/2565 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 7
98836 05/01/2565 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 2
98835 05/01/2565 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 1.717 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 11 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 214,200 คน)