CGD Internet
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
"เป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังและบัญชีของจังหวัด"
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
image
จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการเงินของจังหวัด
image
ให้คำปรึกษาด้านการลงบัญชี การตรวจสอบภายใน กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ
image
เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด
image
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 125 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 152,092 คน)