CGD Internet
การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
53636 18/06/2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 260 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 11
16521 25/03/2562 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 24 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 19
14676 01/03/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 80 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online 16
12756 04/02/2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.3/ว 39 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 18
05938 17/10/2561 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ บร 0003/ว 125 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 40
05670 12/10/2561 ขอสำเนารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/ว 120 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 53
04039 25/09/2561 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/ว 425 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 22
89014 16/02/2561 เชิญประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ KTB Corporate Online และ EDC/QR Code ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์หมายเหตุ แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่หัวข้อ "แบบสำรวจ แบบสอบถาม" 52
85255 04/01/2561 หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0003/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ติดตามข้อมูลรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11
79673 12/10/2560 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 11
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 34 รายการ
processing time 1.347 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 17 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 129,571 คน)