CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือ ของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย เงิน การรับและนำส่งเงินของทางราชการ การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
image
พิจารณา ตรวจสอบ และอนุัมัติ/ไม่อนุมัติ การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ของส่วนราชการในจังหวัด และยกเลิกรายการ เอกสารในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ในจังหวัด
image
ดำเนินการตรวจสอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และกำกับดูและควบคุมงานตรวจสอบและ อนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
image
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงาน การเงินจังหวัด และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
image
ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
image
ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน GFMIS
image
ตรวจสอบและเร่งรัดการนำส่งข้อมูล เข้าระบบ และควบคุม ดูแลการกระทบยอด รายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
image
ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉินให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
image
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 53 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 148,182 คน)