CGD Internet
การแสดงผล C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
62997 14/10/2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/ว 121 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563) 19
32566 02/10/2562 แบบฟอร์มตารางรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น excel (แบบฟอร์มใหม่) 179
32414 01/10/2562 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11
06577 26/10/2561 แบบฟอร์มตารางรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น excel (แบบฟอร์มใหม่) 136
91483 23/03/2561 ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลดใบสมัคร) ***เบิกจ่ายจากทางราชการได้*** 17
85399 08/01/2561 Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ใหม่ 49
82187 22/11/2560 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/ว 122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) 224
76919 11/09/2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 32
74922 15/08/2560 เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติวิธี e-market และ e-bidding วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 121
60847 14/03/2560 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 60 รายการ
processing time 1.32 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 13 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 129,567 คน)