CGD Internet
Display Mode C C C
ดาวน์โหลด/โปรแกรม
No. Date News Title View Read
32566 02/10/2019 แบบฟอร์มตารางรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น excel (แบบฟอร์มใหม่) 153
32414 01/10/2019 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10
06577 26/10/2018 แบบฟอร์มตารางรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น excel (แบบฟอร์มใหม่) 132
91483 23/03/2018 ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลดใบสมัคร) ***เบิกจ่ายจากทางราชการได้*** 17
85399 08/01/2018 Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ใหม่ 45
82187 22/11/2017 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0003/ว 122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) 221
76919 11/09/2017 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 30
74922 15/08/2017 เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติวิธี e-market และ e-bidding วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 121
60847 14/03/2017 แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560 29
56397 17/01/2017 ใบสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2560 (เพียง 390 บาท 1 ปี 6 ฉบับ (ม.ค.-ธ.ค.) ฟรี ค่าจัดส่ง 13
Record Display 1 to 10 from 59 Records
processing time 1.242 s
Today Viewer 20 view
( 123,699 view)