CGD Internet
การแสดงผล C C C
ข่าวอบรมสัมมนา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
29674 23/08/2562 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ 38
26230 03/07/2562 โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒ 5
24533 18/06/2562 การฝึกอบรมหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ 2
24531 14/06/2562 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 10
24530 12/06/2562 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3
23196 06/06/2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 25
22122 23/05/2562 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ 2
03759 20/09/2561 นางสุภมาส​ ประภัสชัย​ คลังจังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้​วิทยากรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์​ บรรยายให้ความรู้​ในโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร​ "การปฏิบัติตาม​พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ ธ.ก.ส. ในจังหวัดบุรีรัมย์ 11
01617 20/08/2561 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" 5
01551 17/08/2561 โครงการฝึกอบรมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ "สาระสำคัญของกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง" 13
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 42 รายการ
processing time 1.338 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 129,564 คน)