CGD Internet
Display Mode C C C
Training News
No. Date News Title View Read
29674 23/08/2019 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ 40
26230 03/07/2019 โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒ 7
24533 18/06/2019 การฝึกอบรมหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ 2
24531 14/06/2019 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 10
24530 12/06/2019 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 3
23196 06/06/2019 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 25
22122 23/05/2019 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ 2
03759 20/09/2018 นางสุภมาส​ ประภัสชัย​ คลังจังหวัดบุรีรัมย์​ มอบหมายให้​วิทยากรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์​ บรรยายให้ความรู้​ในโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร​ "การปฏิบัติตาม​พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ ธ.ก.ส. ในจังหวัดบุรีรัมย์ 11
01617 20/08/2018 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ" 5
01551 17/08/2018 โครงการฝึกอบรมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ "สาระสำคัญของกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง" 13
Record Display 1 to 10 from 42 Records
processing time 1.24 s
Today Viewer 80 view
( 131,510 view)