CGD Internet
Display Mode C C C
News Information
No. Date News Title View Read
57223 31/07/2020 พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ 2
56600 24/07/2020 สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 1
56912 22/07/2020 ตรวจเครื่องจัก หจก.อภิฉัตรก่อสร้าง 1
56740 22/07/2020 ตรวจเครื่องจักร หจก.ศรีประโคนชัยก่อสร้าง 1
56890 22/07/2020 ตรวจเครื่องจักร หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 1
56886 22/07/2020 ตรวจเครื่องจักร บจก.สุขุมการโยธา สาขางานชลประทาน ชั้น 4 3
56353 21/07/2020 ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 0
56892 17/07/2020 ตรวจเครื่องจักร หจก.บุรีเจริญคอนตรัคชั่น 1
56132 16/07/2020 ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
56907 16/07/2020 ตรวจเครื่องจักร บจก.สุขุมการโยธา สาขางานก่อสร้างทาง ชั้น1 1
Record Display 1 to 10 from 599 Records
processing time 1.223 s
Today Viewer 38 view
( 123,717 view)