โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ