CGD Internet
Display Mode C C C
Document Circular
No. Date News Title View Read
64111 27/10/2020 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 8
63211 15/10/2020 ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 10
61506 24/09/2020 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร 23
61210 22/09/2020 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ Public Accountants Information System : PAIS 8
56429 20/07/2020 ทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ GFMIS Token Key ในการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet และการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 12
51943 04/06/2020 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS ฯ ของการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 4
51355 29/05/2020 เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี ประจำปี 2563 29
49027 05/05/2020 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย 4
- 30/04/2020 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1
- 29/04/2020 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 76 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 1
Record Display 1 to 10 from 96 Records
processing time 1.267 s
Today Viewer 62 view
( 103,052 view)