CGD Internet
การแสดงผล C C C
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
"กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด"
image
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
image
จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด
image
ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการ
image
เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
image
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 36 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 105,662 คน)