CGD Internet
การแสดงผล C C C
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลและงานหนังสือราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
- รวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณรวมทั้งติดตามและรายงานความก้าวหน้า
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
- ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานให้บริการเตรียมการ ประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดำเนินงาน
- ดูแลการจัดทำคำขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
- ตรวจสอบและจัดทำบัญชี เอกสาร รายงานการเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ ทั้งวิเคราะห์งบการเงินของสำนักงานคลังจังหวัด และปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMIS
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด
- ดูแล การจัดทำเรื่องเงินสงเคราะห์ ฌกบ.
- เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 61 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 96,285 คน)