CGD Internet
การแสดงผล C C C
ประวัติความเป็นมา
            สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 เดิมเป็นสำนักงานคลังอำเภอ ตั้งอยู่ ณ อำเภออำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ จึงยกฐานะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 38 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 105,664 คน)