CGD Internet
Display Mode C C C
คู่มือประชาชน
No. Date News Title View Read
24434 17/06/2019 สรุปการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ One Stop Service 19
24409 17/06/2019 กระบวนงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 7
24396 17/06/2019 กระบวนงานจัดทำรายงานการเงินรวม 2
24395 17/06/2019 กระบวนงานการให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) 1
24393 17/06/2019 กระบวนงานการฝึกอบรม_สัมมนา 0
24388 17/06/2019 กระบวนงานอนุมัติเบิกจ่าย (ข้อมูลหลักผู้ขาย) 1
24386 17/06/2019 กระบวนงานการให้บริการข้อมูล (ด้านเศรษฐกิจ) 1
24384 17/06/2019 กระบวนงานการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1
24383 17/06/2019 กระบวนงานการตอบข้อหารือฯ (ติดต่อด้วยตนเอง_โทรศัพท์ 2
27243 22/03/2016 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16
Record Display 1 to 10 from 11 Records
processing time 1.321 s
Today Viewer 53 view
( 103,043 view)